wtorek 05 styczeń 2010 | Cezary Tchorek-Helm/VMware

Firma korzysta z wirtualizacji

Ponad połowa sektora MSP uważa, że w 2010 trzeba inwestować w kopie zapasowe i bezpieczeństwo danych. Koresponduje z tym trendem postęp w technologii wirtualizacji, która najlepiej gwarantuje ochronę danych – wynika z najnowszego badania VMware.

VMware przedstawił  wyniki kompleksowego badania wydajności operacyjnej, przygotowania na wypadek awarii i wykorzystania technologii wirtualizacji w małych i średnich firmach (MSP). Badanie wykazało, że w ciągu ostatnich dwóch lat wskutek wypadków lub awarii w jednej trzeciej (33%) MSP wystąpiły przestoje systemów informatycznych, a co piąte z nich utraciło dane o znaczeniu krytycznym. W rezultacie w ponad połowie objętych badaniem firm (62%) spadła sprzedaż lub zmalała liczba klientów. Blisko osiem na dziesięć (77%) MSP uważa zatrzymanie dotychczasowych klientów za ważny cel biznesowy. Jednak mniej niż połowa z nich (47%) ma uaktualniony w czasie ostatnich dwóch lat plan działań zapewniających ciągłość biznesową, lub stosuje ścisłe reguły tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych.

„Właściciele małych i średnich firm rozumieją, że klienci są dla nich najważniejsi. Nie zdają sobie jednak w pełni sprawy z faktu, że przestoje systemów informatycznych mogą trwale pogorszyć ich relacje. Na szczęście wdrożenie wirtualizacji znacznie zwiększa gotowość na wypadek awarii i usprawnia usuwanie jej skutków, co ułatwia przedsiębiorstwom spełnianie wymagań klientów i utrzymanie ciągłości operacyjnej. Zestaw rozwiązań VMware vSphere Advanced Acceleration Kit został przygotowany dla MSP, właśnie po to, aby umożliwić im konsolidację i utrzymanie ciągłości biznesowej” — powiedział Andrzej Kontkiewicz z VMware.

Wirtualizacja w MSP

Badanie potwierdziło, że wirtualizacja przynosi małym i średnim firmom różnorodne korzyści. Większość z nich wskazywała na znaczną poprawę w takich obszarach jak: czas poświęcany na typowe czynności administracyjne (73%), dostępność aplikacji (71%), możliwość reagowania na zmiany potrzeb biznesowych (68%), tworzenie kopii zapasowych i ochrona danych (67%), zapewnienie ciągłości biznesowej (67%) oraz rentowność firmy i tempo wzrostu (67%).

Pozostałe wyniki badania 

  • Najważniejsze obszary dla informatyki na rok 2010 to: poprawa bezpieczeństwa (61%), tworzenie kopii zapasowych i ochrona danych (52%), konserwacja posiadanej infrastruktury (42%), zmniejszenie zużycia energii (39%) oraz zapewnienie ciągłości biznesowej i usuwanie skutków awarii (39%).
  • Najważniejsze cele biznesowe na rok 2010 to: zatrzymanie ważnych pracowników (81%), kontrola kosztów (81%), pozyskiwanie nowych klientów (79%), utrzymanie dotychczasowych klientów (77%) oraz zwiększenie produktywności (77%).
  • Prawie dziewięć na dziesięć (89%) działów informatycznych poświęca co najmniej połowę czasu
    na rutynowe zadania administracyjne.
  • Firmy, które wprowadziły wirtualizację, postrzegają swoje działy informatyczne jako efektywniejsze. Jako efektywne lub bardzo efektywne ocenia swoje działy informatyczne 71% firm wykorzystujących wirtualizację i tylko 45% firm, które z niej nie korzystają.
  • Na ogół uważa się, że działy informatyczne sprawnie reagują na potrzeby biznesowe. Firmy, które wprowadziły wirtualizację, postrzegają swoje działy informatyczne jako sprawniejsze pod tym względem. Jako dobrze lub bardzo dobrze reagujące ocenia swoje działy informatyczne 73% firm wykorzystujących wirtualizację i tylko 57% firm, które z niej nie korzystają.
  • W 2009 r. budżety na informatykę były zróżnicowane. W 45% firm został on nieco lub znacznie zwiększony, a w 32% firm zmniejszony w porównaniu z rokiem 2008. 22% firm utrzymało go na niezmienionym poziomie.

Metodyka badania

Badanie małych i średnich firm na zlecenie VMware zostało przeprowadzone w Internecie wśród 309 przedstawicieli kadry kierowniczej firm i działów informatycznych z przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, zatrudniających od 20 do 1000 pracowników. Wykonała je firma Bredin Business Information w okresie od 21 października do 5 listopada 2009 r. Badanie cechuje się marginesem błędu +/- 5,66 punktu procentowego przy poziomie ufności 95%.

Trendy w cloud computing w 2010