Strona główna / Biznes / Strona www – na kogo prawo nakłada obowiązek jej posiadania?
Strona www – na kogo prawo nakłada obowiązek jej posiadania?
Brak strony internetowej może wydawać się dla niektórych firm błahostką. W rzeczywistości tak nie jest. Wszystkie spółki komandytowo-akcyjne i akcyjne powinny ją posiadać. Wszystko za sprawą nowych przepisów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Obowiązek posiadania strony internetowej został wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, poprzez dodanie do art. 5 Kodeksu spółek handlowych (KSH) paragrafu 5.

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych jest efektem coraz większej digitalizacji świata – w tym tego biznesowego. Do tego dochodzi potrzeba zwiększenia praw akcjonariuszy w związku z obligatoryjną dematerializacją akcji spółek prywatnych oraz publicznych. Strony internetowe mają być wykorzystywane m.in. do komunikacji spółki z akcjonariuszami, a także zwiększyć ochronę praw akcjonariuszy.

Co powinno znaleźć się na stronie www, aby uniknąć kary – grzywny do 5 tysięcy zł – przewidzianej nowym prawem? Spółki komandytowo-akcyjne oraz akcyjne powinny zgodnie art. 127 § 5 KSH i art. 374 § 1 KSH opublikować na stronie internetowej następujące informacje: firmę spółki, jej siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

Warto również pamiętać o tym, że spółki komandytowo-akcyjne i akcyjne na stronach internetowych – w specjalnych miejscach wydzielonych tylko na komunikację z akcjonariuszami – powinny zamieszczać informacje wymagane przez przepisy prawa albo statuty ich spółek. W praktyce będą to informacje dotyczące: planowanych walnych zgromadzeń (wraz ze szczegółowym porządkiem obrad), projektów uchwał, sprawozdań finansowych czy opinii wydanych przez biegłych rewidentów.

W przypadku, gdy spółka akcyjna z siedzibą poza Polską posiada oddziały zarejestrowane w Polsce to ma ona również obowiązek posiadania odpowiedniej strony internetowej – zgodnie z art. 374 § 4 KSH. W praktyce jednak paragraf ten może powodować problem w zakresie ustalenia, czy spółka mająca siedzibę za granicą rzeczywiście stanowi odpowiednik polskiej spółki akcyjnej.

Podanie odpowiednich informacji na stronie internetowej jest zagwarantowaniem pewności obrotu, ponieważ pozwalają one na identyfikację spółek jako uczestników obrotu.

Warto dodać, że kara grzywny w wysokości 5 tysięcy zł, o której mowa w art. 595 § 1 KSH, może zostać nałożona na osoby, które, będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej albo komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej uprawnionym do reprezentowania spółki, dopuszczają do tego, że informacje na stronach internetowych wskazanych spółek nie zawierają minimalnego zakresu danych, określonego w art. 127 § 5 i art. 374 § 1 KSH.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej