sobota 21 maj 2011 | Venke Ostby

Co wkurza pracowników w komunikacji firmowej

Alcatel-Lucent przeprowadził ogólnoświatowe badanie jak pracownicy wykorzystują technologie komunikacyjne w biznesie. Z badania wynika, że pracownicy na całym świecie mają kłopoty z utrzymywaniem dużej liczby kontaktów służbowych i potrzebują dostępu do lepszych technologii, które umożliwiłyby im efektywną komunikację i współpracę.

W ankiecie wzięło udział niemal 2000 pracowników merytorycznych oraz ponad 750 dyrektorów ds. informatycznych ze średnich i dużych przedsiębiorstw z 51 krajów. Pracowników merytorycznych poproszono o przedstawienie opinii na temat technologii zwiększających zaangażowania w pracę i wydajność oraz ułatwiających komunikację. Natomiast dyrektorzy ds. informatycznych odpowiadali na pytania dotyczące wyzwań związanych z wdrażaniem i obsługą tego typu zaawansowanych technologii.

Trudne zarządzanie narzędziami

  • Badania wykazały, że 74% pracowników uważa, że zaawansowane technologie komunikacyjne, takie jak systemy do ujednoliconej komunikacji i współpracy wideo mogłyby znacznie zwiększyć ich wydajność i zaangażowanie w pracę, z drugiej strony tylko jedna trzecia tych osób twierdzi, że ma dostęp do technologii niezbędnych do skutecznego wypełniania swoich obowiązków służbowych.
  • Respondenci głównie wyrażali swoje niezadowolenie z narzędzi do organizowania wirtualnych spotkań, które uznano za niespełniające ich podstawowych oczekiwań. Zgłoszono zapotrzebowanie na bardziej intuicyjne aplikacje do współpracy, które umożliwiałyby pracownikom efektywniejszą wymianę wiedzy.
  • Ponadto ponad połowa pracowników objętych ankietą uważa, że należy lepiej skoordynować różne kanały komunikacyjne tak, aby w rozmowie mogło brać udział kilka osób korzystających z różnych mediów i urządzeń, np. przejść w ramach procesów biznesowych z przesyłania wiadomości tekstowych na organizowanie sesji wideo.
  • Nie dziwi też fakt, że 74% pracowników objętych ankietą używa smartfonów, stwierdzono też, że niemal wszystkie działy informatyki obsługują platformy tych urządzeń. Smartfony zwiększają dostępność pracowników, ale powodują też wzrost oczekiwań wobec technologii, które powinny zapewniać jeszcze szybszy dostęp do ludzi i informacji w miejscu pracy.
  • Wśród technologii uznanych za ważne znalazły się systemy do ujednoliconej komunikacji, organizowania wideokonferencji i współpracy, komunikatory oraz wewnętrzne serwisy społecznościowe.

Istniejące systemy utrudniają funkcjonowanie działów informatyki

Z badań wynika jeszcze jeden ważny wniosek. Mimo tego, że działy informatyki podejmowały kroki w celu spełniania wymagań pracowników i stwierdziły potrzebę udostępniania zaawansowanych usług komunikacji i współpracy w działaniach wielu z nich przeszkadzała infrastruktura starego typu. Za kluczowe wyzwanie uznano zarządzanie coraz większymi i coraz bardziej złożonymi sieciami za pomocą obecnie użytkowanych narzędzi do zarządzania siecią. Tylko 40% uczestniczących w ankiecie dyrektorów ds. informatycznych uznało, że dysponuje narzędziami zdolnymi do zarządzania gwarantowaną jakością usług (QoS) i wydajnością aplikacji.

  • Ponadto badania wykazały, że działy informatyki są coraz bardziej zainteresowane ujednoliconymi narzędziami do zarządzania, które pozwalałyby z poziomu jednej platformy zarządzać użytkownikami, urządzeniami, aplikacjami i infrastrukturą IT. Około 57% dyrektorów ds. informatycznych stwierdziło, że uzyskałoby znaczne oszczędności poprzez zamianę obecnych urządzeń do zarządzania infrastrukturą informatyczną na jedno narzędzie, które umożliwiałoby ujednolicone zarządzanie użytkownikami, a także udostępnianie im systemów do komunikacji oraz aplikacji jako usługi z poziomu dowolnego urządzenia.

„Jest oczywiste, że nowatorskie rozwiązania do komunikacji przeznaczone dla klientów indywidualnych mają wpływ na przepływ informacji w miejscu pracy. Obecnie zarówno pracownicy, jak i działy informatyki, dostrzegają potrzebę sprawniejszej komunikacji i współpracy, ale napotykają na przeszkody w tym obszarze. Pracownicy merytoryczni potrzebują lepszych narzędzi, a działy informatyki są zainteresowane łatwymi i ekonomicznymi sposobami ich wdrażania oraz zarządzania nimi. Przedsiębiorstwa, które wdrażają zaawansowane systemy, mogą liczyć na ogromny wzrost wydajności” ― powiedział Arnaud Kraaijvanger, wiceprezes ds. marketingu w firmie Alcatel-Lucent Enterprise.