piątek 17 wrzesień 2010 | Mikołaj Radziwonowicz

Polska ciągle rajem piratów

Ograniczenie piractwa komputerowego wywołuje efekt fali dla całej gospodarki, przyczyniając się do wzrostu wydatków związanych z IT. Wydatki te przyczyniają się z kolei do tworzenia nowych miejsc pracy oraz powodują wzrost wpływów z podatków — im szybszy postęp w walce z piractwem komputerowym, tym większe są korzyści.

Takie wnioski wynikają z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie BusinessSoftware Alliance (BSA) przez IDC, światowego lidera w dziedzinie badań rynku i prognoz w branży IT. Wyniki badania wskazują korzyści gospodarcze z obniżenia piractwa komputerowego o 10 punktów procentowych w 42 krajach, w tym w Polsce.

Jakie korzyści z redukcji piractwa w Polsce

Z raportu „Korzyści gospodarcze z ograniczenia piractwa komputerowego” (ang. The Economic Benefits of Reducing Software Piracy) wynika, że redukcja 54-procentowej skali piractwa komputerowego w Polsce o 10 punktów procentowych w ciągu czterech lat przyczyniłaby się do stworzenia 1 812 miejsc pracy w branży nowych technologii, wzrostu PKB o ponad 3 mld złotych (3,058 mld zł)1 i wzrostu dochodów państwa z tytułu podatków o ponad 446 mln złotych (446,265 mln zł)2 do 2013 roku, przy czym ocenia się, że 66% tych korzyści odniosłaby gospodarka krajowa. Ponadto, z badania wynika, że korzyści potęgują się, jeśli tempo walki z kradzieżą oprogramowania jest wyższe. Gdyby udało się ograniczyć piractwo komputerowe w Polsce o 10 punktów procentowych nie w ciągu czterech, lecz dwóch lat, to wzrost PKB oraz wpływów z podatków wyniósłby 35%.

Świat ma wieczny problem z piratami

W 2009 r. więcej niż 4 na 10 programów komputerowych zainstalowanych w komputerach osobistych na całym Świecie, o łącznej wartości ponad 51 mld USD, było programami pirackimi. Ze zjawiskiem piractwa mamy do czynienia zarówno wtedy, gdy co do zasady legalnie działająca firma powiela oprogramowanie w większej liczbie kopii niż pozwala na to licencja, a co polskie prawo traktuje podobnie jak kradzież'', jak również wtedy, gdy mamy do czynienia z biznesem, którego podstawa jest nielegalna sprzedaż podróbek, w tym tak''e przez Internet i to najczęściej po zaniżonych cenach.

Jednakże wpływ pirackiego oprogramowania na gospodarkę' jest dużo większy niż  tylko straty dochodów przemysłu komputerowego. Skutki piractwa komputerowego odczuwają równie'' lokalni dystrybutorzy i usługodawcy, którzy pozbawiani są dochodów, dzięki którym mogliby stworzyć nowe miejsca pracy, a co za tym idzie zapłacić wyższe podatki.

Zalecenia BSA

  • propagowanie wiedzy o znaczeniu własności intelektualnej (IP) oraz praktyki profesjonalnego zarządzania oprogramowaniem (SAM – Software Asset Management);
  • stworzenie silnych i skutecznych mechanizmów egzekwowania praw własności intelektualnej;
  • przeznaczenie odpowiednich środków na egzekwowanie praw własności intelektualnej, w tym stworzenie zajmujących się tym wyspecjalizowanych organów, a także pogłębianie współpracy międzynarodowej między organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa w poszczególnych krajach;
  • wdrożenie procedur gwarantujących korzystanie wyłącznie z legalnego oprogramowania w instytucjach państwowych oraz w firmach realizujących zamówienia publiczne.