Strona główna / Analizy / Małe firmy nie chcą pieniędzy z UE?
sobota 27 wrzesień 2014 | Robert Kamiński
Małe firmy nie chcą pieniędzy z UE?
Tylko 12,6 proc. mikro- i małych firm będzie starało się pozyskać fundusze z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Zniechęca ich brak odpowiednich programów oraz skomplikowane procedury.

Jednocześnie ponad połowa przedsiębiorców pozytywnie ocenia zmiany, jakie zaszły w Polsce w ciągu 10 lat naszej obecności w UE - ujawniło badanie Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net.

UE pomogła naszemu biznesowi

Ponad połowa przedsiębiorców (50,5 proc.) uważa, że wejście Polski do Unii Europejskiej pozytywnie wpłynęło na prowadzenie działalności biznesowej. Wśród pozostałych przedsiębiorców częściej dominowały poglądy o braku wpływu UE na działalność biznesową (29,7 proc.) nad głosami o jej negatywnym wpływie (19,8 proc.). Bardzo nieliczna grupa przedstawicieli firm nie potrafiła dokonać takiej oceny.

Ocena zmian według sektorów

We wszystkich sektorach gospodarki najliczniejszą grupę stanowili przedsiębiorcy, według których zachodzące w ciągu ostatnich 10 lat zmiany wpłynęły pozytywnie na prowadzenie działalności biznesowej. W sektorze rolnictwa (w tym leśnictwa, łowiectwa i rybactwa) nie brakowało jednak osób, których zdaniem zmiany te miały negatywny wpływ na prowadzenie działalności.

W przypadku sektora przemysłu przedsiębiorcy równie często wskazywali brak wpływu wejścia Polski do UE, jak również dostrzegali negatywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Z kolei w sektorze usług, handlu i budownictwa przeważali przedsiębiorcy, którzy nie dostrzegają wpływu zmian związanych z UE.

Plany wykorzystania środków z UE w latach 2014-2020

Stosunkowo wysoka, pozytywna ocena wpływu zmian zachodzących po wejściu do UE, nie znajduje odzwierciedlenia w planach korzystania z dostępnych funduszy pomocowych. Ponad połowa przedsiębiorców (55,9 proc.) nie wie, czy będzie korzystała ze środków unijnych w latach 2014-2020. W grupie pozostałych znacząco przeważają przedsiębiorcy, którzy nie zamierzają aplikować o wsparcie na rozwój swoich firm (31,4 proc.). Zaledwie 12,6 proc. stanowią przedstawiciele firm, którzy zamierzają rozwijać je  dzięki środkom z Unii Europejskiej.

Najwięcej firm zdecydowanych, aby nie starać się o środki unijne, znajduje się w sektorze rolnictwa (w tym leśnictwa, łowiectwa i rybactwa). Z kolei w sektorze przemysłu, budownictwa, handlu i usług charakterystyczna jest tendencja niezdecydowania, czy podejmą oni starania o dotacje.

Cel wykorzystania dotacji w latach 2014-2020

Przedsiębiorcy planujący aplikować o fundusze unijne chcą je pozyskać z Programów Operacyjnych, właściwych dla danego województwa. Zgodnie z deklaracjami badanych pozostałe programy cieszyć się będą dużo mniejszym zainteresowaniem.

Z Programu Pomoc Techniczna planują skorzystać nieliczni przedsiębiorcy z sektora usług i budownictwa. Z kolei wsparciem z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 mogą być zainteresowani niektórzy przedstawiciele przemysłu, handlu i usług. Ze wsparcia z Programu Wiedza Edukacja Rozwój planują skorzystać przedsiębiorcy z sektora przemysłu i usług. W ramach realizacji Programu Polska Cyfrowa wsparcia poszukiwać będą przedstawiciele sektora przemysłu i handlu. Natomiast wsparciem z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 zainteresowani będą przedstawiciele sektora przemysłu, budownictwa, handlu i usług.

Przyczyny nieaplikowania o środki z UE

Najczęściej wskazywanym powodem braku planów aplikowania o środki z UE było przekonanie o braku odpowiednich programów, do których firma może się zakwalifikować, a także skomplikowane procedury i trudności związane z przyznaniem dotacji.

 -------------------------------------------------------

Informacje o badaniu

Badanie nastrojów gospodarczych zostało przeprowadzone w czerwcu 2014 r. z zastosowaniem techniki CAWI przez Instytut Badań i Analiz OSB. W badaniu wzięło udział 1362 przedstawicieli małych firm (54,5 proc. firm jednoosobowych, 41 proc. mikro firm, zatrudniających od 1 do 9 pracowników, oraz 4,5 proc. małych firm, zatrudniających od 10 do 49 osób), które są zarejestrowane w wyszukiwarce firm Firmy.net. Wśród ankietowanych większość zajmuje się działalnością usługową (62,4 proc.), 11,8 proc. – budowlaną, 5,8 proc. – przemysłowo-produkcyjną, 19,10 proc. – handlową, a ok. 0,9 proc. działa w branży rolnej. Z uwagi na liczbę i strukturę respondentów wyniki badania mają charakter reprezentatywny.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej