Home Analizy Nie jesteśmy wykluczeni cyfrowo!

Nie jesteśmy wykluczeni cyfrowo!

0
0
149

Z badania przeprowadzonego przez MAstercard wynika, że dostęp do produktów i usług technologicznych oraz finansowych jest ważnym elementem wyrównywania szans. Mniej niż połowa Europejczyków (47%) uważa, że poziom włączenia cyfrowego w ich kraju jest wysoki. Brak dostępu lub możliwości dostępu do produktów finansowych lub cyfrowych powoduje u badanych frustrację. Ankietowani ocenili również możliwe rozwiązania dotyczące poprawy sytuacji i tego, kto ich zdaniem powinien zająć się realizacją tych działań, aby zlikwidować „finansowy sufit”.

W Polsce mniej technologicznych nierówności niż w Europie

Z badania MasterCard wynika, że Polacy uważają, że włączenie technologiczne jest ważnym elementem budowania otwartego i dającego równe szanse społeczeństwa. Prawie 2/3 badanych uważa, że każdy powinien mieć równe szanse w dostępie do internetu. Częściej niż inni Europejczycy Polacy wyrażają opinię, że włączenie cyfrowe jest sprawą ważną (80% odpowiedzi wobec europejskiej średniej 75%). Częściej wskazują też na wagę dostępu do najnowszych technologii, takich jak np. szybki internet czy telefony komórkowe (87% wskazań), a także korzystania z nich (77%). Są to według ankietowanych istotne czynniki wyrównujące szanse społeczne, obok innych, takich jak dostęp do edukacji (90%), wolność podróżowania i przemieszczania się (87%), równe szanse dla osób obu płci (84%), czy wolność w wyborze rodzaju pracy (75%).

Pytani o korzyści wynikające z pełniejszego włączenia cyfrowego, badani z Polski wskazują najczęściej na te osobiste, takie jak bycie lepiej poinformowanym (82%). Częściej niż osoby z innych krajów Europy wymieniamy możliwości związane z podtrzymaniem interakcji społecznych: elastyczność w kontaktach online (69%) i pozostawanie w lepszym kontakcie z innymi (65%). Najrzadziej zwracamy uwagę na „dobro ogółu”, jakim jest przyspieszenie wzrostu gospodarczego kraju (tylko 20% wskazań).

Ankietowani: sami dbajmy o swoje umiejętności technologiczne

Według Polaków ankietowanych w badaniu MasterCard najważniejszymi przyczynami wykluczenia technologicznego są: brak edukacji i kształcenia cyfrowych umiejętności (54%) oraz nierówności w poziomie dochodów w kraju (50%), ale nie brak dostępu do technologii (tylko 30% odpowiedzi). 43% badanych Europejczyków jako jeden z powodów wykluczenia cyfrowego wskazało właśnie niechęć do poznawania nowych technologii.

Polscy ankietowani uważają, że aby przeciwdziałać technologicznemu wykluczeniu należy: organizować zajęcia edukacyjne (52%), wspierać finansowo potrzebujących (44%) i rozwijać infrastrukturę technologiczną (38%). Za te zadania odpowiedzialny powinien być według respondentów w Polsce rząd (60%), ale także każdy z nas (45%). Rzadziej wskazujemy, że o włączenie technologiczne powinny zadbać działające komercyjnie firmy: producenci sprzętu IT (38%) oraz oprogramowania (29%).

Polacy europejskimi liderami zaawansowania technologicznego

Z badania MasterCard wynika, że Polacy pod każdym względem prezentują się lepiej niż średnia europejska, jeśli chodzi o poziom zaawansowania w korzystaniu z nowych technologii. Dotyczy to zarówno posiadania sprzętu elektronicznego, takiego jak komputer, laptop czy smartfon (83% wskazań na tle  średniej europejskiej 79%), jak i dostępu do internetu, również poza domem (71% w Polsce na tle 65% w Europie) oraz kupowania online (83% w Polsce na tle 78% w Europie). Chętniej niż inni Europejczycy korzystamy też z płatności elektronicznych (83% na tle średniej 69%), co potwierdza, że Polacy są zaawansowani w używaniu rozwiązań płatniczych wykorzystujących nowe technologie. Uważamy też, że mamy lepszy dostęp do edukacji technologicznej (57% w Polsce na tle 53% w Europie). Fakty kontrastują z wyobrażeniem Polaków o samych sobie. Ze stwierdzeniem „każdy, kogo znam, ma komputer, laptop lub smartfona” twierdząco odpowiada tylko 36% z nas, w porównaniu ze średnią europejską 40%.

Ankietowani Polacy uważają także, że kwestie włączenia finansowego i cyfrowego są ze sobą powiązane: większość (74%) z nas sądzi, że włączenie finansowe i cyfrowe są równie ważne w wyrównywaniu szans, podczas gdy na pierwszy z tych obszarów stawia 10%, a na drugi – 16%. Polacy częściej niż pozostali Europejczycy (41% vs 35%) zgadzają się ze stwierdzeniem, że dostęp do rozwiązań cyfrowych zdecydowanie zwiększa możliwości korzystania z usług i produktów finansowych.

Równe szanse dla kobiet i mężczyzn

Polacy znajdują się też wśród Europejczyków, którzy najczęściej wyrażają opinię, że w ich kraju kobiety i mężczyźni mają równe szanse (60% odpowiedzi). Częściej niż inni Europejczycy wskazujemy, że kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do produktów i usług finansowych (55% wskazań na tle europejskiej średniej 45%) oraz produktów i usług technologicznych (58% wskazań na tle europejskiej średniej 51%).

Jeśli chodzi o sytuację w innych krajach, olbrzymia większość Europejczyków (83%) sądzi, że poziom włączenia finansowego i cyfrowego jest wyższy w przypadku mężczyzn niż w przypadku kobiet. 88% ankietowanych uważa, że zapewnienie Europejczykom równego dostępu do produktów finansowych i cyfrowych niezależnie od płci jest kluczowe dla zbudowania otwartego społeczeństwa sprzyjającego włączeniu. Tylko 66% twierdzi jednak, że sami mają do czynienia z takim równym dostępem.

Włączenie finansowe, cyfrowe i równość płci są ze sobą nierozerwalnie związane i są kluczowe dla prowadzenia swobodnego, godziwego i pełnego życia – co do tego Europejczycy nie mają wątpliwości. Choć Europa należy do najbardziej rozwiniętych regionów na świecie, nie ma wątpliwości, że trzeba zrobić więcej, aby wyeliminować wykluczenie, ponieważ zdaniem Europejczyków znaczna część społeczeństwa w dalszym ciągu jest nim objęta” – powiedziała, Ann Cairns, prezes ds. rynków międzynarodowych w MasterCard, komentując wyniki badania.

 

Informacje o badaniu

Firma MasterCard przeprowadziła internetową ankietę z udziałem 10 021 konsumentów na 10 rynkach w Europie, w tym w Polsce. Wywiady w ramach badania odbyły się w dniach 5–18 maja 2016 r. Zarządzanie badaniem powierzono globalnej firmie badawczej Norstat.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to najwięks…