POIiŚ

0
0
101

Jest to największy ze wszystkich Programów Operacyjnych wdrażanych w latach 2007 – 2013. Na jego realizację przeznaczono ponad 27 mld euro.

PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym, zaś w jego ramach będzie realizowanych 17 priorytetów.

Na szczególną uwagę zasługują dwa priorytety:

Oś priorytetowa IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska;

Oś priorytetowa XI: Bezpieczeństwo energetyczne;

W ramach IV priorytetu będzie możliwe uzyskanie między innymi dofinansowania na następujące rodzaje projektów:

Redukcja ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery;

Redukcja ilości wytwarzanych odpadów i zwiększanie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku, w szczególności recyklingu;

Projekty z zakresu racjonalizacji gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach;

Inwestycje mające na celu ograniczenie ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami lub ilości ścieków;

Projekty dla uzyskania eko – znaków dla produktów;

W ramach XI priorytetu będzie możliwe uzyskanie między innymi dofinansowania na następujące rodzaje projektów:

Rozwój systemów przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej;

Budowa i rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego;

Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych;

Ponadto wsparcie przeznaczone będzie na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji zgodnej z celami osi priorytetowej;

O wielkości tego programu świadczy również fakt, że w okresie 2004 – 2006 Polska z budżetu UE łącznie otrzymała około 13 mld euro.

Tutaj mamy do czynienia z jednym tylko programem opiewającym na wartość ponad 27 mld, czyli ponad 2 razy większym.

Stawia to zarówno przed administracją jak przedsiębiorstwami ogromne wyzwanie związane ze sprawnym pozyskiwaniem pieniędzy.


Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Wzrost kosztów związanych z wyciekami danych w branży medycznej. Decyzje podejmowane ad hoc mogą być kosztowne

W 2023 r. koszty wycieków danych w branży ochrony zdrowia były o ponad 53% większe niż w 2…